Welcome to the Internet service of Blackgold M. Szum Kancelaria Prawna sp.k.. This Chapter explains the principles binding within Blackgold M. Szum Kancelaria Prawna sp.k. related to processing of any information including personal data which may me made available to us by the Clients during their use of the page. Our aim is to protect the Client's personal data in the Internet.

In our offer, the Clients will find the description of our products and services. The Clients may read our reports, learn about employment opportunities or obtain the latest information and offers without the necessity to present us with any information about themselves.

However, if the Client presents any information that may include his/her personal data such as address, e-mail address, telephone and fax numbers, demographic data and other identifying data, such information shall not be disclosed (for common use, for sale or within the scope of our contacts) to any external organization unless we have been authorized to do so by the Client or we are legally obliged to disclose such data.

In order to improve our services, we shall send to the Client's net browser a small file which will be stored in the Client's computer and read by our Internet server (such files are called "cookie"). Such cookies cannot be read by any other Internet server apart from the server that transmitted the cookie. Cookies are used by ourselves in numerous administrative tasks, e.g. for storing the Client's preferences as to a given type of information or for the Client's password which shall not have to be entered by the Client on his/her every visit to our website. Most of such cookies exist exclusively during the session or "visit". No cookies shall include information that may allow third parties to contact the Client electronically, via electronic mail or via direct mail. The Client may prepare his/her net browser for informing him/her about cookies being sent or for preventing information cookies from being sent.

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW

 

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) informujemy Państwa, że Blackgold M. Szum Kancelaria Prawna sp.k. z siedzibą w Warszawie 01-128,  ul. Elekcyjna 19/3 przetwarza między innymi dane osobowe:

 1. klientów będących osobami fizycznymi,
 2. w przypadku klientów kancelarii będących osobami prawnymi bądź jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej - dane osobowe osób uprawnionych do reprezentacji takich podmiotów, pracowników i współpracowników takich klientów,
 3. dostawców usług będących osobami fizycznymi, jak również pracowników i współpracowników dostawców usług;
 4. osób zgłaszających się do Kancelarii w celu uzyskania pomocy w zakresie doradztwa prawnego świadczonego przez kancelarię, jak również osób, których dane zostały uzyskane przy okazji świadczenia takich usług na rzecz klientów Kancelarii;
 5. osób współpracujących z Kancelarią w sposób stały bądź sporadyczny przy świadczeniu usług przez Kancelarię;

W związku z powyższym Kancelaria przekazuje Państwu istotne informacje związane z faktem przetwarzania danych osobowych.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest Blackgold M. Szum Kancelaria Prawna sp.k. z siedzibą w Warszawie 01-128, ul. Elekcyjna 19/3, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000418441, NIP: 527-267-62-40.

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Można się z nami skontaktować:

 1. telefonicznie: +48 22 2519169;
 2. pod adresem e-mail: office@blackgoldlaw.com ;
 3. w siedzibie Kancelarii pod adresem: Warszawa 01-128, ul. Elekcyjna 19/3

 

CELE PRZETWARZANIA DANYCH, PODSTAWA PRAWNA ORAZ PRAWNIE UZASADNIONE INTERESY

Informujemy, że Państwa dane osobowe przetwarzane będą, gdy jest to niezbędne do:

 1. zawarcia i wykonania umowy, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w tym w szczególności umowy obsługi prawnej bądź umowy o świadczenie usług na rzecz Kancelarii przez dostawców takich usług;
 2. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, wynikających z prawa Unii lub prawa polskiego;
 3. do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, za które administrator uznaje w szczególności: dochodzenie, ustalenie i obronę przed roszczeniami, zapobieganie oszustwom, zapewnienie bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego, stosowanie systemów kontroli wewnętrznej, monitorowanie Kancelarii oraz rejestrowanie wejść i wyjść z Kancelarii, ustalanie konfliktów interesów i naruszeń etycznych w zakresie niezbędnym do przeciwdziałania nadużyciom, w celach archiwalnych i statystycznych, jak również świadczenie usług na rzecz klienta, w sytuacji, w których interes klienta jest nadrzędny wobec interesów, praw i wolności osoby, których dane dotyczą.

 

KATEGORIE PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH

Kancelaria przetwarza następujące kategorie danych osobowych:

Ponadto Kancelaria może przetwarzać inne kategorie danych osobowych, o ile nie można zakwalifikować tych danych do żadnej ze wskazanych grup, a przetwarzanie jest dokonywane w celach określonych niniejszą informacją;

KATEGORIE ODBIORCÓW DANYCH

Odbiorcami danych mogą być podmioty z następujących kategorii:

 

PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

Kancelaria zasadniczo nie przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy. Kancelaria może jednak zlecać wykonanie określonych usług bądź zadań informatycznych usługodawcom mającym siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. W takim przypadku dane są przekazywane do państwa trzeciego, w stosunku do którego na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzono odpowiedni stopień ochrony danych. W każdej chwili może Pan/ Pani zażądać dalszych informacji i kopii odpowiednich zabezpieczeń.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

 1. celem wykonania umowy/ umów – do momentu ich rozwiązania bądź wygaśnięcia;
 2. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – do momentu przedawnienia roszczeń bądź wniesienia sprzeciwu;
 3. celem wypełnienia ciążących na Kancelarii obowiązków prawnych – do momentu wygaśnięcia obowiązków wynikających z przepisów prawa.

 

PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA

Celem skorzystania z powyższych prawa należy skontaktować się z Kancelarią.

PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza RODO.

PRAWO SPRZECIWU

Ma Pani/ Pan możliwość wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, o ile przetwarzanie to odbywa się w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Przyczyną takiego sprzeciwu musi być Pani/Pana szczególna sytuacja. Po otrzymaniu sprzeciwu przestaniemy przetwarzać Pani/ Pana dane w powyższych celach, co do których wyraziła Pani/ Pan sprzeciw, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Pani/ Pana interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY

O ile przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą osoba ta ma możliwość cofnięcia zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, dokonanego na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem.

INFORMACJA CO DO WYMOGU LUB DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH ORAZ KONSEKWENCJACH I NIEPODANIA

W zakresie przetwarzania danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt 2 powyżej, obowiązek podania danych jest wymogiem ustawowym; z kolei w przypadku przetwarzania danych w celach, o których mowa w pkt 1 i 3, obowiązek podania danych jest wymogiem umownym - podanie danych osobowych we wszystkich celach, o których mowa powyżej, jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy z kancelarią.

 

 

 From our News & Knowledge Room

See all titles >

Hybrid working

...Read more


Site map Go to the top

Home

About us

What we do

News and Knowledge Room

Careers